gb de nl_no fr sv fi it es pt cs

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN MARWI EUROPE B.V.

 1. ALGEMEEN – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Marwi Europe B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Corkstraat 1, 3047 AC Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24302793 (hierna genoemd: "Verkoper") en een (potentiële) afnemer van de door Verkoper verkochte en/of geleverde producten en/of diensten ("Klant"), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanbiedingen, voorstellen, verkopen, leveringen en enigerlei andere tussen hen gesloten overeenkomsten of aan Klant geleverde en/of verkochte diensten en/of goederen ("Overeenkomst").
 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en geen enkele andere algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij Verkoper schriftelijk uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van deze andere algemene voorwaarden heeft ingestemd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant wordt bij dezen uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke gewijzigde Algemene Voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat Verkoper de gewijzigde Algemene Voorwaarden op zijn website heeft gepubliceerd. Klant dient de website van Verkoper regelmatig te raadplegen om na te gaan of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden strijdig is met bepalingen in de specifieke Overeenkomst(en) tussen Verkoper en Klant, genieten de bepalingen in de betreffende Overeenkomst voorrang. Eventuele van deze Algemene Voorwaarden afwijkende regelingen zijn niet afdwingbaar, tenzij Verkoper schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

 2. AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN BEVESTIGINGEN

 1. Door Verkoper aan Klant gedane prijsopgaven en aanbiedingen zijn niet bindend voor Verkoper en vormen enkel een uitnodiging aan Klant een bestelling te plaatsen. Alle door Verkoper aan Klant gedane prijsopgaven en aanbiedingen zijn herroepbaar en kunnen worden gewijzigd binnen twee (2) kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding ervan door Klant.
 2. De berekeningen, afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, gewichten, andere prestatiegegevens, technische of andere documenten die in prijsopgaven en aanbiedingen van Verkoper voorkomen, vormen slechts een globale beschrijving en zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld door Verkoper.
 3. Een Overeenkomst tussen Verkoper en Klant treedt in werking op het moment dat Verkoper een (volledige of gedeeltelijke) bestelling van Klant ontvangt en Verkoper deze bestelling aanvaardt door middel van een schriftelijke bevestiging van deze bestelling. Deze schriftelijke bevestiging kan ook langs elektronische weg, per e-mail of anderszins, plaatsvinden. De schriftelijke orderbevestiging door Verkoper is in het kader van de Overeenkomst bepalend.
 4. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor (derde) partijen in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst of met betrekking tot daarmee samenhangende activiteiten.

 3. PRIJZEN

 1. Alle door Verkoper in een aanbieding of Overeenkomst vermelde prijzen zijn uitsluitend voor producten (diensten inbegrepen) en, tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen inclusief verpakking, vracht, verzekering en andere transportgerelateerde kosten, in- en uitvoerrechten, btw en van overheidswege opgelegde belastingen op de verkoop en/of levering van door Verkoper aan Klant geleverde producten of diensten.
 2. De in de orderbevestiging door Verkoper vermelde prijs is bindend en wordt geacht door Klant te zijn aanvaard, tenzij Klant onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijs.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen op basis van levering 'DAP', zoals gedefinieerd in de Incoterms 2020 (of een bijgewerkte versie daarvan), vanuit het door Verkoper gebruikte magazijn.
 4. Door Verkoper verleende kortingen zijn eenmalige kortingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld door Verkoper. Enigerlei afwijking van en/of regelmatige verlening van een korting in het verleden vormt geen verplichting zijdens Verkoper tot het verlenen van een korting op andere facturen.
 5. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostprijsfactoren (zoals kosten van (basis)materialen, overheidsmaatregelen, vrachtkosten, wisselkoersen, belastingen, enz.), is Verkoper gerechtigd te bedingen dat de prijzen van zijn producten en diensten dienovereenkomstig worden verhoogd, tenzij de prijzen door Verkoper als vast zijn aangegeven. Verkoper stelt Klant er schriftelijk van in kennis indien zich een prijsverhoging voordoet. Indien Klant niet binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de prijsverhoging door Verkoper is gecommuniceerd, Verkoper ervan in kennis heeft gesteld dat hij eventuele lopende aanbiedingen onder een Overeenkomst wenst te annuleren, wordt Klant geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.
 6. Alle in een bestelling van Klant opgenomen prijzen zijn niet geldig noch bindend en worden door Verkoper bij dezen uitdrukkelijk afgewezen.

 4. FACTURERING EN BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een bevestiging door Verkoper, vinden betalingen plaats op de overeengekomen datum, in de door Verkoper opgegeven valuta en op de door Verkoper op zijn factuur opgegeven bankrekening. Ingeval geen betalingsdatum is overeengekomen en er op de factuur geen datum is opgegeven, dienen betalingen plaats te vinden binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van de factuur van Verkoper.
 2. In het geval dat Klant een verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is Verkoper gerechtigd, doch niet verplicht, rente in rekening te brengen tegen het percentage van de wettelijke handelsrente als neergelegd in artikel 6:119a BW, vermeerderd met één procent (1%) per maand over de uitstaande bedragen, te beginnen vanaf het moment dat het bedrag in kwestie opeisbaar werd. Voor elke verstreken dag in de maand waarin Klant de vertraagde betaling van de verschuldigde bedragen verricht, wordt de aanvullende rente van één procent (1%) naar evenredigheid in rekening gebracht.
 3. Ingeval Klant een verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is Verkoper gerechtigd enigerlei (vervolg)leveringen of aan Klant verschuldigde bedragen op te schorten.
 4. Alle door Verkoper te maken kosten ten gevolge van een tekortkoming van de kant van Klant in het vervullen van diens betalings- en/of andere verplichtingen jegens Verkoper dienen door Klant te worden vergoed. Deze kosten omvatten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kosten van juridisch en andere adviseurs.
 5. Betalingen aan Verkoper worden geacht in de eerste plaats te dienen ter voldoening van enigerlei door Verkoper opgelopen kosten, in de tweede plaats ter voldoening van enigerlei opgelopen rente en vervolgens ter voldoening van enigerlei te betalen facturen, zulks in de door Verkoper bepaalde volgorde, ook indien Klant aangeeft dat zijn betaling is bedoeld ter voldoening van andere facturen en/of verplichtingen.
 6. Bezwaren met betrekking tot facturen van Verkoper dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum te worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht correct te zijn en door Klant aanvaard te zijn.
 7. Verkoper behoudt zich het recht voor enigerlei aan Klant verschuldigde uitstaande bedragen te verrekenen met (eventuele) door Klant aan Verkoper verschuldigde bedragen.
 8. Klant heeft geen recht op enigerlei verrekening, aftrek of opschorting met betrekking tot bedragen die uit hoofde van een Overeenkomst aan Verkoper verschuldigd zijn.

 5. LEVERING

 1. Levering vindt plaats op basis van 'DAP', zoals gedefinieerd in de Incoterms 2020 (of een bijgewerkte versie daarvan), vanuit het door Verkoper gebruikte magazijn. Deze leveringswijze houdt in dat Verkoper de producten vanuit het magazijn bij DSV Air & Sea in Dordrecht levert op de door Klant opgegeven plaats van bestemming (de "Levering"), tenzij een andere methode overeen is gekomen.
 2. Vanaf de Levering zijn alle risico's en/of kosten, met betrekking tot het vervoer van de geleverde producten of anderszins, voor rekening van Klant.
 3. Alle door Verkoper aangegeven leveringsdata zijn indicatief en Klant kan geen rechten ontlenen aan te late levering. Mocht Levering niet op de aangegeven datum plaats kunnen vinden, geeft Verkoper de nieuwe verwachte datum van de Levering door aan Klant. Indien de Levering nog steeds niet plaats heeft gevonden na die periode, dient Klant Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een redelijke termijn te gunnen om diens leveringsverplichtingen alsnog te vervullen: (i) zonder dat Verkoper gehouden is tot enigerlei vergoeding van schade, (ii) zonder dat Klant en/of enigerlei derde gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen; en (iii) zonder dat Klant en/of enigerlei derde gerechtigd is een of meer van hun verplichtingen jegens Verkoper op te schorten.
 4. Verkoper is te allen tijde gerechtigd deelleveringen te verrichten en dergelijke leveringen separaat te factureren.
 5. In het geval van seriematige of speciale productie behoudt Verkoper zich het recht voor tien procent (10%) meer of minder producten te leveren. De levering van meer of minder producten wordt dan dienovereenkomstig gefactureerd.

 6. ONDERZOEK

 1. Klant is verplicht te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen in overeenstemming met de Overeenkomst zijn.
 2. Klachten betreffende de geleverde goederen dienen schriftelijk door Klant bij Verkoper te worden ingediend, inclusief een redelijkerwijs gedetailleerde specificatie van de redenen voor de klacht en een voldoende duidelijke beschrijving van het (de) gebrek(en) en/of schade aan de geleverde producten, en dienen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van levering van de producten ten aanzien van enigerlei verzuim, gebrek of manco dat bij een redelijke inspectie bij aflevering duidelijk zou moeten zijn, en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum waarop enigerlei ander verborgen gebrek gedetecteerd is of redelijkerwijs gedetecteerd had moeten worden, bij gebreke waarvan de producten geacht worden onvoorwaardelijk door Klant te zijn goedgekeurd en aanvaard. Alle rechten van Klant met betrekking tot enigerlei niet in overeenstemming met de vorige volzin aan Verkoper doorgegeven gebreken worden definitief uitgesloten.
 3. In overeenstemming met artikel 6.2 ingediende klachten kunnen, mits goed onderbouwd door Verkoper, uitsluitend leiden tot vervanging van (een deel van) de geleverde producten of – naar goeddunken van Verkoper – creditering van de overeengekomen prijs van de gebrekkige producten aan Klant. Kosten van demontage en hermontage worden niet vergoed.
 4. Eventuele klachten laten de betalingsverplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.
 5. Klant is uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper gerechtigd producten aan Verkoper te retourneren.

 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten door Verkoper aan Klant geleverd blijven wettelijk eigendom van Verkoper tot het moment waarop Klant de betreffende bedragen voor de producten heeft betaald en al zijn verplichtingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst heeft vervuld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de voldoening van enigerlei verschuldigde rente of aan Verkoper te vergoeden kosten. Ingeval Klant een van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst niet nakomt, heeft Verkoper het recht, zonder nadere ingebrekestelling, alle of een deel van de geleverde producten terug te halen. Op eerste verzoek van Verkoper is Klant verplicht alle of een deel van de onder het eigendomsvoorbehoud van dit artikel geleverde producten te retourneren. Alle met betrekking tot een dergelijke retourzending te maken kosten zijn voor rekening van Klant.
 2. Zolang Klant niet al zijn (betalings)verplichtingen heeft vervuld, is hij niet gerechtigd de door Verkoper geleverde producten geheel of gedeeltelijk te verpanden, bezwaren of vervreemden. Op verzoek van Verkoper dient Klant onmiddellijk alle met de producten samenhangende vorderingen die hij nu heeft of in de toekomst krijgt op derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn klanten, te verpanden aan en ten behoeve van Verkoper.
 3. Klant dient Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen indien een of meer van de volgende situaties ontstaat:
  1. derden hebben of krijgen rechtsgeldige aanspraken op de door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, of Klant krijgt daar kennis van;
  2. Klant of een van zijn crediteuren vraagt faillissement of (voorlopige of definitieve) surseance van betaling aan met betrekking tot Klant;
  3. er wordt met betrekking tot Klant een faillissementsaanvraag ingediend of Klant wordt failliet verklaard, of er wordt voorlopige of definitieve surseance van betaling aan hem verleend;
  4. er is of wordt beslag gelegd op een aanzienlijk deel van de activa van Klant of, in geval van een beslag op banktegoeden, wordt een dergelijk beslag niet binnen dertig (30) kalenderdagen opgeheven of beperkt;
  5. Klant raakt betrokken bij of is onderwerp van een fusie, splitsing of verdeling of een vergelijkbare procedure;
  6. Klant raakt betrokken bij onderhandelingen of stelt voor onderhandelingen met een of meer van zijn crediteuren aan te gaan, of stelt voor een procedure in gang te zetten met betrekking tot een algehele herstructurering of regeling van zijn schuldenlast; of
  7. Klant is of wordt ontbonden of zijn onderneming wordt geheel of gedeeltelijk verplaatst, geliquideerd, gestaakt, opgeschort of naar het buitenland overgebracht.

 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Dit artikel 8 (beperking van aansprakelijkheid) is van toepassing op alle aansprakelijkheid zijdens Verkoper, ongeacht de grondslag van de betreffende aansprakelijkheid.
 2. Verkoper is niet verantwoordelijk voor geleden of in de toekomst te lijden verliezen, kosten of schaden die het gevolg zijn van te late Levering of gefaseerde Leveringen.
 3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor andere schaden dan die zijn genoemd in artikel 8.2 wanneer de betreffende schaden zijn toe te rekenen aan opzet of grove nalatigheid zijdens Verkoper.
 4. Mocht Verkoper aansprakelijk worden gehouden, is hij uitsluitend aansprakelijk voor 'geleden verlies' in de zin van artikel 6:96 BW, welk geleden verlies het rechtstreeks gevolg is van de opzet of grove nalatigheid zijdens Verkoper.
 5. Verkoper is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, inkomstenderving, verlies van contracten, verliezen, gemiste besparingen, opgelopen kosten of andere (vervolg)schade.
 6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade wanneer het schadebedrag hoger is dan het bedrag dat aan Verkoper wordt uitgekeerd (en waarvoor redelijke dekking wordt geboden) onder zijn commerciële aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het lagere van (i) de aanschafprijs voor de producten die de betreffende schade hebben veroorzaakt en (ii) een totaalbedrag van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) in totaal.
 7. Klant is aansprakelijk voor en vrijwaart Verkoper (en diens werknemers, functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en adviseurs) tegen alle vorderingen, eisen, gerechtelijke procedures, schaden, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en/of uitgaven (waaronder kosten van juridische bijstand, proceskosten en/of bemiddelings- of arbitragekosten) van de kant van derden als gevolg van of in verband met opzet of grove nalatigheid zijdens Klant, diens groep van bedrijven en/of diens werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten. Klant is aansprakelijk voor en vrijwaart Verkoper (en diens werknemers, functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en adviseurs) tegen alle vorderingen, eisen, gerechtelijke procedures, schaden, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en/of uitgaven (waaronder kosten van juridische bijstand, proceskosten en/of bemiddelings- of arbitragekosten) geleden door en/of ingesteld tegen Verkoper (en diens werknemers, functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en adviseurs) als gevolg van een schending door Klant, diens gelieerde bedrijven en/of zijn of hun werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten van een contractuele of andere verplichting jegens Verkoper, behalve wanneer dergelijke vorderingen, eisen, gerechtelijke procedures, schaden, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en/of uitgaven het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid zijdens Verkoper.
 8. Klant dient te allen tijde te voldoen aan alle toepasselijke internationale, Europese en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot consumentenveiligheid, productveiligheid en terugroeping van producten en dient zich te houden en volledig mee te werken aan de instructies van iedere nationale autoriteit en/of van Verkoper met betrekking tot consumenten- en/of productveiligheid of terugroeping van producten.
 9. Tenzij de terugroeping van producten op toepasselijke wet- en regelgeving is gebaseerd of door of namens een overheidsinstantie wordt aanbevolen, is Verkoper gerechtigd te bepalen of een actie met betrekking tot de producten kwalificeert als een terugroeping van die producten, waarbij Verkoper Klant dienovereenkomstig zal informeren. Op eerste verzoek van Verkoper dient Klant al zijn klanten te informeren dat ze (onder andere) het gebruik van de producten met onmiddellijke ingang moeten stopzetten, de producten aan Verkoper of aan een door Verkoper aan te wijzen derde moeten terugsturen en/of onmiddellijk nader op te geven onderhoudsactiviteiten aan de door Verkoper geleverde producten moeten uitvoeren of laten uitvoeren. Verkoper en Klant dienen elkaar onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke potentiële of dreigende terugroepprocedure. Klant is verplicht een passende en gedetailleerde terugroepstrategie vast te stellen, die Klant in staat zal stellen een bevredigende terugroepprocedure te implementeren en te coördineren en de naleving en implementatie van deze procedure te monitoren, dit alles met als doel het hoogst mogelijke niveau van productveiligheid te garanderen.

 9. NIET-NAKOMING EN OVERMACHT

 1. Ingeval Klant een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst(en) en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is Verkoper gerechtigd (i) nakoming van de verplichting te verlangen teneinde de te leveren goederen en/of diensten te verkrijgen met betrekking waartoe de andere partij zich jegens Verkoper heeft verplicht, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de verplichting van Klant de producten in ontvangst te nemen, (ii) de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden door middel van een kennisgeving van ontbinding of (iii) de nakoming of nadere nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) op te schorten en de producten terug te halen, een en ander onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle door Verkoper geleden verliezen of schade, of onverminderd enigerlei recht dat mogelijk aan Verkoper toekomt, en zonder enigerlei gehoudenheid van Verkoper tot betaling van enigerlei vorm van schadevergoeding.
 2. Ingeval Verkoper de Overeenkomst(en) ontbindt, beëindigt (door middel van een kennisgeving van ontbinding) of opschort, worden alle vorderingen van Verkoper op Klant onmiddellijk opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van een of meer andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten, onverminderd enigerlei recht dat mogelijk aan Verkoper toekomt.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) indien hij vanwege een situatie van overmacht niet in staat is geweest zijn verplichtingen op behoorlijke of punctuele wijze te vervullen. In het geval van een overmachtssituatie is Verkoper gerechtigd, naar eigen inzicht, de termijn van de Levering te wijzigen, bestellingen te annuleren of de Overeenkomst(en) zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding te beëindigen.
 4. Situaties van overmacht die onder geen beding voor risico van Verkoper zijn, zijn onder andere de volgende: (i) het gedrag van door Verkoper aangewezen personen om hun verplichtingen jegens Klant te vervullen, met uitzondering van gevallen van opzet of grove nalatigheid, (ii) de ongeschiktheid van door Verkoper gebruikte producten bij het vervullen van zijn verplichtingen jegens Klant, (iii) de uitoefening van een of meer rechten door derden met betrekking tot Klant in verband met niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met die derde met betrekking tot de Levering van de producten, (iv) wetgeving of bevelen van overheidswege die het gebruik van de geleverde of te leveren producten verbieden of beperken, (v) opschorting of sluiting van de onderneming van Verkoper, (vi) ziekte van personeel, (vii) transportproblemen, (viii) invoer- of uitvoerbeperkingen of -verboden, (ix) niet uitvoeren van orders of te laat opleveren van werk door toeleveranciers van Verkoper, (x) verstoring van het productieproces van de producten, (xi) natuurrampen of nucleaire incidenten, (xii) pandemieën, (xiii) oorlog of oorlogsdreiging, (xiv) nalatigheid van Verkoper, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid en/of (xv) andere omstandigheden die buiten de redelijke invloedssfeer van Verkoper vallen.

 10. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden betekent "Intellectuele Eigendomsrechten": alle octrooien, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, geregistreerde handelsmerken, ontwerpen, bedrijfsnamen, auteursrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, morele rechten, uitvindingen, vertrouwelijke informatie, knowhow en andere (bestaande of toekomstige) intellectuele eigendomsrechten en belangen, al dan niet geregistreerd, hetzij eigendom van Verkoper hetzij door Verkoper of (een van) de bedrijven binnen zijn groep in licentie verkregen van een derde en samenhangend met of belichaamd in de producten of andere materialen van of geleverd door Verkoper. Klant bevestigt bij dezen dat de Intellectuele Eigendomsrechten eigendom zijn en blijven van Verkoper, de bedrijven in diens groep of de betreffende derden van wie Verkoper of de bedrijven in diens groep een licentie hebben verkregen voor het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten.
 2. Het is Klant verboden inbreuk te plegen op de Intellectuele Eigendomsrechten die samenhangen met de productie, het ontwerp, de merknaam of de verpakking van enigerlei door Klant aangeschaft product van Verkoper en/of wijzigingen aan te brengen in de door Verkoper geleverde producten, tenzij de aard van de geleverde producten anders vereist. Ook is het Klant verboden de producten van Verkoper op enigerlei wijze te kopiëren of na te bootsen en/of ze op dezelfde of een vergelijkbare manier te vervaardigen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, welke toestemming naar goeddunken van Verkoper zal worden verleend of onthouden, mag Klant geen gebruik maken van handelsmerken, servicemerken, handelsnamen of handelsmerkregistraties van of toebehorend aan Verkoper.

 11. GEHEIMHOUDING

 1. Het is Verkoper en Klant verboden om aan derden vertrouwelijke informatie van en betreffende de andere partij, diens activiteiten en relaties te verstrekken waarvan zij tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kennis krijgen, tenzij (i) het verstrekken van dergelijke vertrouwelijke informatie noodzakelijk is om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren en de andere partij haar schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven, of (ii) de betreffende partij wettelijk verplicht is dergelijke informatie te onthullen.
 2. Klant is verplicht, en verplicht zichzelf ertoe, ervoor te zorgen dat zijn werknemers en aannemers onderhevig zijn én blijven aan geheimhoudingsovereenkomsten die minstens gelijk zijn aan de bepaling als uiteengezet in artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Klant vrijwaart Verkoper tegen vorderingen van derden in verband met niet-naleving of onjuiste naleving van een geheimhoudingsovereenkomst door een werknemer.

 12. GEEN AFSTANDDOENING

 1. Indien Verkoper nalaat naleving van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst te verlangen of op enigerlei andere wijze op een schending daarvan door Klant of een andere partij te reageren, dan houdt dat onder geen beding in dat Verkoper afstand doet van zijn rechten naleving van de betreffende bepaling van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 13. GEGEVENSBESCHERMING

 1. Klant dient zich te allen tijde te houden aan de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en/of het delen, doorgeven of anderszins verwerken van (persoons-)gegevens, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Algemene verordening gegevensbescherming ("Privacywetgeving").
 2. Indien en wanneer Klant gegevens waarop de Privacywetgeving van toepassing is, deelt of anderszins verwerkt, dan dient Klant:
  1. Verkoper daar vooraf over te informeren of, indien dit niet mogelijk is, Verkoper daar zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen;
  2. zijn volledige medewerking te verlenen aan het opstellen, aangaan en tenuitvoerleggen van alle vereiste overeenkomsten en andere documentatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verwerkersovereenkomsten;
  3. derden uitsluitend bij de verwerking van dergelijke gegevens te betrekken indien Verkoper zijn voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven;
  4. ervoor te zorgen dat al zijn gelieerden of derden die bij het delen of anderszins verwerken van de gegevens betrokken zijn, de Privacywetgeving te allen tijde naleven;
  5. op eerste verzoek van Verkoper, en met inachtneming van de Privacywetgeving, alle informatie te verstrekken die Verkoper redelijkerwijs nodig heeft om zijn verplichtingen onder de Privacywetgeving te vervullen; en
  6. voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een naar risico aangepast beveiligingsniveau te garanderen voor de verwerking van de betreffende informatie en/of gegevens.
 3. Verkoper en Klant mogen persoonlijke informatie of gegevens of andere informatie uitsluitend verwerken indien dit strikt noodzakelijk is voor het doel van de uitvoering van een Overeenkomst en mogen dit uitsluitend doen met inachtneming van de daarmee samenhangende bepalingen in een Overeenkomst en in eventuele, mogelijk tussen Verkoper en Klant gesloten overeenkomsten die specifiek verband houden met de Privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verwerkersovereenkomsten.
 4. Indien een Overeenkomst wordt beëindigd (om welke reden dan ook) en/of op enigerlei ander moment op verzoek van Verkoper, dient Klant, overeenkomstig de Privacywetgeving, alle (persoonlijke) gegevens en/of informatie (inclusief alle kopieën daarvan) onmiddellijk aan Verkoper te retourneren of alle dergelijke (persoonlijke) gegevens en/of informatie te vernietigen.

 14. BEËINDIGING EN ONTBINDING

 1. Wanneer een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en, vanwege de aard en inhoud ervan, niet eindigt na voltooiing ervan, kan deze Overeenkomst schriftelijk worden opgezegd door Verkoper. Wanneer geen uitdrukkelijke opzegtermijn deel uitmaakt van de Overeenkomst, dient een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen, met een maximale duur van één (1) maand. Verkoper is onder geen beding gehouden tot het betalen van schadevergoeding op grond van opzegging van de Overeenkomst.
 2. In alle situaties waarbij Verkoper de Overeenkomst door middel van ontbinding of opzegging aan Klant beëindigt, is Klant verplicht Verkoper te vergoeden voor alle schade, kosten en inkomstenderving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van verhaal en de kosten van juridische en andere bijstand, en alle producten die Verkoper al heeft geleverd, te retourneren aan Verkoper. De producten blijven voor risico van Klant tot het moment waarop Verkoper de betreffende producten heeft ontvangen en goedgekeurd. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Klant is Verkoper niet gehouden tot vergoeding van schade en/of inkomstenderving aan de kant van Klant.
 3. Verkoper kan de gehele of een deel van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling beëindigen indien: (i) surseance van betaling aan Klant wordt verleend, al dan niet voorlopig, (ii) het faillissement van Klant wordt aangevraagd, (iii) de onderneming van Klant wordt gestaakt of geliquideerd en/of (iv) Klant betrokken is bij of onderwerp is van een fusie, splitsing of verdeling of een vergelijkbare procedure. Verkoper is onder geen beding gehouden tot (i) terugbetaling van reeds ontvangen gelden of (ii) betaling van schadevergoeding.

 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Nederlands recht van toepassing op alle Overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Klant alsmede op deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag uit 1980) zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Verkoper en Klant.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst of de naleving daarvan of andere rechtsbetrekkingen met Verkoper, alsmede alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.